PERSONDATAPOLITIK, 25. maj 2018


1. GENERELT - GDPR
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Bedre Begravelse ApS, (fremadrettet benævnt som BB", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig som anmelder og afdøde i forbindelse med bestilling af en komplet begravelse eller bisættelse.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi ind-samler via BB' hjemmeside, www.BedreBegravelse.dk ("Hjemmesiden").

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt fore-tage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. 

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du bestiller vores tjenesteydelser og tilhørende produkter eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., afdødes trosretning, cpr-nr, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har fortrydelsesret, begravelsesønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget indledningsvist. 

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og re-klamere, samt gennemfører det nødvendige papirarbejde for gennemførsel af en komplet begravelseshandling Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig. 

2.2.2    Retsgrundlaget for behandlingen er efter Bekendtgørelse om begravelse og lig-brænding, samt EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3    DB er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til DB kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

3.    MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til bedemanden i et krypteret Google system, så det er dem mu-ligt at forestå f.eks. afhentningen, hjemmebesøget eller afhentningen på privatadresse, hos-pice eller plejehjem. Ligeledes skal blomsterhandleren, stenhuggeren, præsten, kirketjeneren og begravelsesmyndigheden også anmeldelse om dødsfaldet, hvilket sker enten med anonymiserende informationer eller i krypteret, hvor Bedre Begravelses digitale arbejdsgange, er certificeret af Folkekirkes IT. 

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og for-bedringer af Hjemmesiden, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke an-vende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databe-handlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 

3.3.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
3.3.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. DINE RETTIGHEDER
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten 
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af per-sonoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Service@BedreBegravelse.dk. Hvis ikke der allerede er en relation (vi har talt og evt. også mødtes flere gange), vil du kunne blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse 
4.3.1    Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning 
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er kor-rekte.  

4.6 Retten til dataportabilitet 
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse 
4.7.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores le-gitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke 
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder gennemførsel af papirarbejdet for validering af en begravelses anmodning hos begravelsesmyndigheden. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit sam-tykke, bedes du kontakte os telefon 70 25 25 33 på Service@BedreBegravelse.dk

4.9 Retten til at klage 
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgi-ves på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. SLETNING AF PERSONDATA
5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år. 

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet senest 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Men allerede når begravelseshandlingen er komplet gennemført – alt-så når askeurnen er leveret på kirkegården, begravelseshjælp færdigansøgt og faktura betalt, slettes alle følsomme oplysninger. Senest 1 år efter begravelseshandling meldt komplet, slet-tes alle øvrige oplysninger på dig/anmelder, så sagen alene kan identificeres ud fra afdødes basis informationer, samt sagsnummer.

5.3 Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbeva-ring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbe-vares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. SIKKERHED
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER
7.1 BedreBegravelser er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte: Bedre Begravelse ApS

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
8.1    Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

9. COOKIES
9.1:   Hvad er cookies? En cookie er i edb-terminologi betegnelsen for data, i form af tekst, modtaget fra et website på en webserver som gemmes hos klienten, det vil sige browseren, og senere sendes til samme web-site, når sitet igen besøges. Læs mere om Cookies Kilde: Wikipedia.

9.2   Vi anvender cookies til analysering af brugeradfærd igennem Google Analytics. Du kan dog modtage andre cookies på websiden. Vores funktionalitet er ikke betinget af at du har tilladt cookies, men vi vil dog anbefale at du accepterer cookies således, at vi kan forbedre brugervenligheden på vores webside.

9.3    Der sætter i alt fire vedvarende cookies, hvor de tre udelukkende intern brug fx. til analyser af brugeradfærd. Kun hvis du som bruger af denne hjemmeside vælger at starte en bestilling, startes en session. 

     "_ga" Google Inc: 6 mdr. intern statistik
     "_gat" Google Inc: 10 min. for statistik 
     "Facebook": 6 mdr. for intern statistik 
     "__UTMA": 1 døgn ved åben bestilling

9.4 Sådan fjerner du cookies fra din computer. Du kan fjerne alle eller uønskede cookies under din web-browsers indstillinger.
Nyttige links: Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

©Copyright
BedreBegravelse.dk er et anerkendt varemærke, registeret hos Patent- og Varemærkestyrelsen: VR 2012 02706 / VA 2012 02255.

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Bedre Begravelse ApS, der ejer og driver BedreBegravelse.dk

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra Bedre Begravelser ApS

Varemærker/trademarks
Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrede
varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring.