§ 1. Guide til køb på DanskeBegravelser.dk
Bestilling af den lokale bedemand sker enten ved hjemmebesøget, i butikken eller online via to faser: først en indledende onlinebestilling, derefter samtale over telefonen inden for 15 minutter. Afslutningsvist modtages link til en bekræftende bestilling. Der betales gebyrfrit med kort og bankoverførsel - eller på kredit, for betaling efter skifteretten.

Trin 1: Indtast anmelders oplysninger - anmelder er den person, der underskriver dødsanmeldelsen. Start med at angive den familiemæssige relation og basisinformationerne.

Anmelderen behøver ikke være bestiller - bestilleren er den person, der laver bestillingen på vegne af anmelderen. Vælg din relation til afdøde i den anden røde bjælke, og udfyld dit navn.

Alle begravelsesudlæg udlægges altid som det første punkt i skifteretten. Hvis det er bestiller, der lægger ud for bestillingen, kan det arrangeres sådan, at vedkommende også indkaldes til skifteretten.

Dette ordner bedemanden ved hjemmebesøget - eller over telefonen ved en onlinebestilling. Intet gør-det-selv. Fuld service er standard.

Trin 2: indtast afdødes informationer - dvs. bopælsoplysninger, herunder CPR. Der er intet krav om indtastning af afdødes sidste fire cifre i CPR. Dog er det et krav, at man kender afdødes fødselsdato. Der er ikke brug for fødselsattest, vielsesattest eller andet.

Trin 3: Indtast afdødes civilforhold, som f.eks. en eventuel ægtefælles oplysninger. Alle oplysninger er til kirkebogen, som er myndighed ved en dødsanmeldelse. Der er intet krav om indtastning af afdødes sidste fire cifre i CPR-nummeret.

Trin 4: Angiv, om der er medlemskab af et trossamfund, anfør den ønskede begravelsestype (kistebegravelse, bisættelse i urne eller ingen ceremoni) og oplysninger om familiegravsted eller ønske om tilbud på erhvervelse af et nyt gravsted. Bedemanden vil altid undersøge udbudsprisen på et gravsted.

Trin 5: Vælg kisten og evt. ligklæder. Bemærk, at selv om afdøde skulle have brug for en XL-kiste (over 120 kg.), koster kisten ikke mere. Alle betaler samme pris.

Trin 6: Indtast oplysninger vedrørende afhentningen - søg plejehjem, hospice eller hospitalet på en liste, og formularen fylder derefter sig selv ud. Der kan træffes valg om udsyngning (andagt i forbindelse med, at afdøde forlader hjemmet.) Ligeledes angives her den ønskede dato for første rustvognskørsel samt status på dødsattesten.

Trin 7: Angiv de indledende tanker vedrørende højtideligheden og kirkegården. På dette sidste trin vælges der også, om der ønskes at søge om begravelseshjælp hos kommunen, Sygeforsikringen Danmark eller hos en fagforening. Skriv evt. en besked til bedemanden, hvis der er noget, vi skal være opmærksomme på.

Betal med kreditkort, bestil en manuel bankoverførsel, eller køb det hele på kredit til betaling via boet efter skifteretten. Bedemanden ringer dig op inden for 15 minutter, hvor der er mulighed for at aftale hjemmebesøg eller første rustvognskørsel inden for 24 timer

Din valgte lokale bedemand arrangerer hele den ønskede begravelse eller bisættelse fra start til slut og ordner alt papirarbejdet. Når præsten er fundet, datoen er aftalt med kirken, og prisen på ønskede gravsted / opgradering af familiegravsted er undersøgt på kirkegården, modtager du en sms og pr. e-mail et link til den afsluttende bestilling:

Trin 8: Bekræftelse af aftalte tid og sted - samt fem praktiske spørgsmål vedrørende gennemførslen af begravelseshandlingen, samt evt. bestilling af fremvisning på kapel - forud for rustvognskørslen til kirken eller krematoriet.

Trin 9: Bekræftelse af aftalen med den valgte præst eller privat valgt afvikler af ceremonien (sidstnævnte ved en borgerlig begravelse). Ønskes en begavelseshandling ved familien eller ingen ceremoniafvikler (en stille afsked), bekræftes dette ved et klik online.

Trin 10: Her kommer du til blomstershoppen, hvor du kan vælge kistepynt (oven på kisten), dekoration (stående omkring kisten), bårebuketter (ligger på gulvet foran kisten), udsmykning af ceremoni stedet og kisteroser til den sidste afsked ved rustvognen eller gravstedet.

Trin 11: Vælg salmer, kor og orgel. Du kan lytte til salmerne, men dine valg skal altid afstemmes med præsten. Hvis du vælger en kirkeceremoni, er det altid præsten og familien, der på deres møde aftaler salmer og ceremoniens indhold.

Trin 12: Bekræft kirkegård/udbudspris på gravstedet. Normalt vil du købe gravstedet eller betale for klargøring og fornyelse af gravstedet gennem os. Ved kreditbestilling sender kirkegården og krematoriet altid deres respektive fakturaer til anmelder.

Trin 13: Sammensæt en komplet gravsten med tekst, dekorationer, levering og opsætning. Du kan også blot vælge at få fornyet en allerede eksisterende gravsten med ny tekst - hvis der er plads! Ved nykøb sender stenhugger tegning til godkendelse inden produktionen.

Trin 14: Vælg en økologisk urne, betal for kremeringen, og bestil evt. bedemanden til at få den færdige askeurne leveret til kirkegården, hvis I ikke selv afhenter urnen på krematorium.

Betal med kreditkort, bestil en bankoverførsel, eller køb på kredit. Udskriv, og gem kvitteringen til brug i skifteretten. Den, der lægger ud for begravelsen, får altid som den første person udbetalt sine penge i skifteretten - før alle andre kreditorer eller arvinger.

§ 2. Accept af handelsbetingelser
Du skal være fyldt 18 år, være myndig og kunne acceptere disse handelsbetingelser, hvis du ønsker at benytte DanskeBegravelser.dk. Kan du ikke acceptere disse vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside. Du opfordres til at udskrive og læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med forpligtelser og rettigheder, inden du køber vores produkter eller serviceydelser. Ved brug af denne hjemmeside bliver du bedt om aktivt at acceptere vores handelsbetingelser, og du modtager efterfølgende en kvittering herfor pr. e-mail. Hvis der er et ønske om efterforsendelse af kvitteringen/ordrebekræftelse, kan der rettes henvendelse på Service@DanskeBegravelser.dk for at få denne fremsendt igen.

§ 3. Udbud af produkter og serviceydelser
DanskeBegravelser.dk er en online-bedemandsservice, hvor det er muligt at bestille en begravelse eller bisættelse (herefter under ét betegnet som begravelse). Udbud omfatter alle serviceydelser og produkter relateret til en begravelse. En akutbestilling kan gennemføres i flere trin - først bestilling af transport af afdøde, herefter planlægning af ceremonien og evt. bestilling af gravsted. Der kan på DanskeBegravelser.dk også forudbestilles egen begravelse med de særlige ønsker, der måtte knytte sig til denne.

§ 4. Priser
Alle priser på DanskeBegravelser.dk er angivet i danske kroner og er inklusive 25 % moms på momspligtige poster. Alle de oplyste priser på DanskeBegravelser.dk er dagspriser og kan efter betalingen ved akutordre ikke ændres eller forhøjes. Priserne kan studeres nærmere online på DanskeBegravelser.dk.

Det er muligt at betale med Dankort, VISA, MasterCard, AcceptCard gebyrfrit - eller man kan mod et gebyr bestille en manuel bankoverførsel eller vælge at købe det hele på kredit, så betalingen først falder efter skifteretten. Regningen forfalder da til betaling, når skifteretten har udleveret boet til behandling, og arvingen/erne har modtaget en skifteretsattest. Blanketten til ansøgning om begravelseshjælp skal fremsendes til os i underskrevet stand.

DanskeBegravelser.dk ansøger herefter kommunen om hjælpen. Udbetalt begravelseshjælp modregnes i fakturabeløbet. Såfremt boet eller begravelseshjælpen ikke dækker de samlede udgifter, skal differencen betales af anmelder, der hæfter personligt for det fulde fakturabeløb, til betalingen har fundet sted.

Transportomkostninger oplyses inden købet. Ved bedemandens afhentning akut på privatadresse i etageejendomme uden elevator, hvor der ikke er muligt at ilægge afdøde i kisten uden brug af bårer, tillægges der et gebyr på 395 kr. Gebyret opkræves i den afsluttende bekræftende onlinebestilling. Kvitteringer for køb fremsendes altid pr. e-mail.

Mangler du en kvittering eller ordrebekræftelse for dit køb, bør du straks tage kontakt til os, så vi kan fremsende en kopi.

Ved formidling af udbudspris på det ønskede gravsted (udlæg) tages der forbehold for forkert oplyste priser. I disse tilfælde fremsender vi altid en ekstra faktura med kirkegårdens originale faktura som dokumentation vedhæftet til anmelder eller den person, som har bestilt begravelsen/bisættelsen.

Der pålægges ikke transaktionsgebyr på betalingen. Betalinger kan efter aftale afregnes i valuta til gældende dagskurs.Ved bestilling af opgradering af eksisterende gravsten forudsætter den oplyste pris, at gravstenen ikke vejer over 75 kg. Alternativt skal ekstra omkostninger til transport påregnes efter aftale (behov for ekstra mandskab eller kran). Her er alle indgraverede skrifttyper på DanskeBegravelser.dk sandblæst.

§ 5. Aftaleindgåelse
Alle aftaler indgås på dansk med DanskeBegravelser.dk ApS, CVR-nr. 25357795, Næstmark 30, 6200 Aabenraa. Du modtager en kvittering pr. e-mail, der er bevis for dit køb. Ønsker du at få gensendt kvitteringen/ordrebekræftelsen, kan du altid skrive til Service@DanskeBegravelse.dk.

DanskeBegravelser.dk udsender en fuld rapportering til alle de involverede parter. Dog kan DanskeBegravelser.dk afvise dit akutte køb som følge af trykfejl ved bestillingen, leverings- og transportproblemer og lignende situationer, der ikke muliggør den akutte bestilling. Afvisning af bestillinger vil ske hurtigst muligt.

§ 6. Dine forpligtelser
Det er dit ansvar at meddele til DanskeBegravelser.dk, hvis der sker ændringer i de personlige eller civile forhold, eller hvis der på anden vis opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af en afgivet bestilling. Eventuelle meromkostninger ved ændringer er for din — eller boets egen regning.

§ 7. Ændring af ordre
Ændring af ordrer kan nemmest ske via det i vores første e-mail fremsendte link, men også ved at kontakte vores kundeservice på Service@DanskeBegravelser.dk eller ringe i dagtimerne på tlf. 71 99 88 00.

§ 8. Reklamationsret
Hos DanskeBegravelser.dk har du en lovmæssig reklamationsret på alle produkter og serviceydelser. Det er en forudsætning, at den reklamerede mangel var til stede, da du modtog produktet eller ydelsen. Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer et nyt produkt eller serviceydelse, hvis forudsætningerne herfor er til stede. Reklamationen skal være berettiget, og omleveringer eller afhjælpninger må ikke medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for os.

Reklamationer skal ske til DanskeBegravelser.dk´s Kundeservice på Service@DanskeBegravelser.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk. Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

§ 9. Fortrydelsesret
Din bestilling af akutassistance igangsættes straks efter købstidspunktet. Derfor er der ingen fortrydelsesret for denne type køb. I henhold til § 12, stk. 2 i lov om visse forbrugeraftaler gælder den i loven indeholdte fortrydelsesret ikke ved fjernsalg af tjenesteydelser, såfremt udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelsen. Øvrige bestillinger medfører 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dato, hvor du har indgået aftalen. Hvis købet indeholder en individuelt fremstillet/tilpasset ydelse, ydes der kun fortrydelsesret, indtil udførelsen er påbegyndt.

§ 10. Levering
Serviceydelser udføres hurtigst muligt efter ordre og aftale. DanskeBegravelser.dk leverer de bestilte varer til den bestilte ceremoni og senere til kirkegården, når kirkegården er klar til at modtage den bestilte gravsten. Vores leverancer sker i samarbejde med anerkendte transportører/bedemænd og servicepartnere. DanskeBegravelser.dk leverer til hele Danmark med undtagelse af ikke-brofaste øer.

§ 11. Vores kommunikation
Ved accept af disse handelsbetingelser accepterer du samtidig, at DanskeBegravelser.dk må tage kontakt til dig pr. e-mail, sms og via telefon i det omfang, det er nødvendigt for at kunne servicere dig optimalt i forhold til din forespørgsel, forudbestilling eller indgåede akutte begravelsesforretning.

§ 12. Ophavsret
Denne hjemmeside og alt dens indhold er ejet og drevet af DanskeBegravelser.dk ApS, der er underlagt dansk lovgivning. Læs disse handelsbetingelser nøje igennem, før du går i gang med at bruge DanskeBegravelser.dk.

§ 13. Brugen af materialer
Du må ikke kopiere, reproducere, transmittere eller på anden vis distribuere indholdet af denne hjemmeside til offentlig eller kommerciel brug uden forudgående tilladelse fra DanskeBegravelser.dk.

§ 14. Generel betingelse
DanskeBegravelser.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre, forandre eller opdatere disse handelsbetingelser, og du er indforstået med at være omfattet af sådanne ændringer, forandringer eller opdateringer.

Vær opmærksom på, at bedemanden kun fjerner genstande fra afdøde i tilfælde, hvor disse kan udøve skade på kremeringsovne eller blive en mulig forureningskilde ved jordfæstelse af kisten på gravpladsen. Ringe, smykker og andre mindre genstande af metal vil ikke blive fjernet af bedemanden før, ved eller efter ilægning og forsegling i kisten.

Hvis afdøde har genstande af værdi på sig eller opbevaret på hospital, er det kapellets tilknyttede kvartermesters opgave og ansvar at sikre alle genstande. Afdøde er reelt helt afklædt, når bedemanden får lov at komme til for iklædning og ilægning af afdøde i kisten. Alle sikrede genstande kan udleveres mod forvisning af skifteretsattest ved henvendelse i hospitalets reception.

Dog anbefales det altid, at familien sikrer sig alle værdigenstande udleveret via hospitalspersonalet, før afdøde køres på kapel. Også ved dødsfald på plejehjem, hospice eller privat er det anmelders/familiens ansvar at fjerne alle genstande, før bedemanden får adgang til afdøde (for at iklæde og lægge i kiste).

Kun genstande, som skal begraves/kremeres sammen med afdøde, forbliver sammen med afdøde. DanskeBegravelser.dk påtager sig intet ansvar for evt. mistede ejendele.

Ved brug af denne hjemmeside kræves det, at man behandler portalens samarbejdspartnere med respekt. Useriøs brug af denne hjemmeside vil resultere i sletning af profil, IP-lås og evt. politianmeldelse.

Portal: DanskeBegravelser.dk
Firmanavn: Danske Begravelser ApS
Adresse: Nyager 4, 2605 Brøndby
Telefon: 71 99 88 00
E-mail: Service@DanskeBegravelser.dk
SE nummer: 25357795
Anno 2013

Disse handelsbetingelser er sidst opdateret: 30-08-2016